Všeobecné podmínky

Informace pro rodiče:

  • Lektoři pravidelně informují ve čtvrtletních intervalech o individuálních pokrocích žáka formou zápisu do speciálních deníků žáka
  • Pravidelně po půl roce připravena výstava z dílek , které žáci vyrobili během konkrétního časového intervalu (rodiče jsou pozváni na vernisáž výstavy nebo si ji mohou prohlédnout později v domluveném čase)
  • Jednou ročně jsou pozváni rodiče na krátkou videoprojekci, kde uvidí své žáky při tvorbě rozmanitých dílek, akce je spojena s umělecky zaměřenou besedou nebo vystoupením
  • Jednou ročně žáci dostanou velkou část vytvořených věcí domů

Přihláška:

Stáhnout přihlášku do kurzu Barvička.

Účastník – zákonný zástupce souhlasí s kurzem a zavazuje se uhradit požadované kurzovné. Účastník se stává členem Barvičky odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady s tím, že do zahájení docházky do Barvičky musí chybějící dodat. Účastník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý navštěvovat zvolený kurz. Bere na vědomí, že uhrazené kurzy se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů). Finančně zvýhodněno je kurzovné na rok. V případě potřeby účastník akceptuje nezbytné organizační změny Barvičky (místo, den, doba).

Činnost kurzu (zahájení, ukončení) probíhá v době podle termínů uvedených na přihlášce. Účastník/rodič souhlasí s tím, že pořízené fotografie, videa mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci Barvičky.

Zákonný zástupce souhlasí s tím, aby děti při schůzkách mimo stálá místa konání (ateliér aj.) se po dohodě s lektorem scházely na jiném předem určeném místě a rozcházely tamtéž, nebo vystoupily z dopravního prostředku nejblíže bydlišti a aby v případě náhlé nepřítomnosti lektora bylo jejich dítě čtvrt hodiny po čase plánovaného zahájení schůzky propuštěno samo domů. Případný nesouhlas uvedou rodiče na přihlášce. Rodič bere na vědomí, že pokud v průběhu lekcích dojde k odvolání některé z lekce jednotlivých lektorů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc lektora, provozní důvody, nemožnost zajištění suplování aj.)

S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle Zákona o ochraně osobních dat. Barvička může odmítnout přihlášku účastníka na kroužek ze závažných důvodů (naplněnost kapacity, věk mimo stanovené rozmezí, předcházející chování, kázeňské přestupky účastníka, chybějící součinnost zákonného zástupce a pod). V průběhu kurzu je možné ukončit činnost účastníka v kurzu při opakovaných závažných kázeňských přestupcích, o nichž byli účastníci/rodiče informováni písemnou formou (mailem). V tomto případě může být účastník z kurzu vyřazen bez nároku na vrácení kurzovného. Účastník se zavazuje uhradit škodu, která by byla úmyslně způsobena. Barvička si vyhrazuje právo neotevřít nabízené kurzy, do nichž se nepřihlásí dostatečný počet zájemců. Přihlášeným je kurzovné vráceno v plné výši, případně nabídnut jiný kurz.

Všeobecné podmínky ke stažení

Ke stažení Všeobecné podmínky.